Promo image

Featured Products

PIE EYED TIKIS - # 14 - King Cruz - 16 fl oz
$200.00
PIE EYED TIKIS - # 46 - Elias “Zombiedust the III” - Junior
$150.00
PIE EYED TIKIS - # 6 of 20 - King Cruz - 16 fl oz
$200.00
PIE EYED TIKIS - # 8 - Thinker - 14 fl oz
$175.00
PIE EYED TIKIS - # 43 - Elias “Zombiedust the III” - Junior
$150.00
PIE EYED TIKIS - # 78 - Nu Marq - 12 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 18 - Koa - 16 fl oz
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 59 - Shrunken Skull Chalice- 32 fl oz
$175.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 64 - Shrunken Skull Mug - 20 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 47 - Elias “Zombiedust the III” - Junior
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 14 - Nu Lono - 12 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 63 - Skull Shrunken Mug - 20 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 61 - Nu Wood Classic - 18 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 7 - Nu Lono - 16 fl oz
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 45 - Elias “Zombiedust the III” - Junior
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 44 - Elias”Zombiedust the III” - Junior
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 65 - Shrunken Skull Mug - 20 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 3 - Nu Lono - 16 fl oz
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 13 - Nu Lono - 16 fl oz
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 62 - Nu Wood Classic - 18 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 17 - Nu Lono - 12 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 30 - Tumbler - 16 FL OZ
$25.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 18 - Nu Lono - 12 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 15 - Nu Lono - 12 fl oz
$125.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 32 - Coffee Mug - 16 fl oz
$35.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 31 - Tumbler - 16 fl oz
$25.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 10 - Ingester on Barrel - 24 fl oz
$200.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 9 - Thinker - 14 fl oz
$175.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 12 - Koa - 16 fl oz
$150.00
Sold out
PIE EYED TIKIS - # 10 of 20 - King Cruz - 16 fl oz
$200.00